header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

NR. 52849/09.10.2017

  

A N U N Ţ

 Având în vedere prevederile art.41 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Primăria oraşului Pecica, organizează în data de 25 octombrie 2017, ora 10,00

 

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

 

Din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica şi din cadrul servicilor publice de interes local fără personalitate juridică înfiinţate în subordinea Consiliului Local, după cum urmează:

  1. Compartiment Aparatul Permanent al Consiliului Local:- 1 post de consilier juridic, gradul II;

  2. Compartiment Administrativ: -1 post de inspector de specialitate, gradul II;

  3. Compartiment Edilitar Gospodăresc: - 1 post de muncitor calificat treapta II;

  4. Compartiment Întreţinere Spaţii Verzi: 1 post de muncitor calificat treapta III;

  5. Compartimnet Menajerie Bivoli: 1 post de muncitor calificat treapta IV;

  6. Compartiment Platformă Nutrienţi: 1 post de muncitor calificat treapta II;

  7. Serviciul Baze Sportive: 2 posturi de muncitor calificat treapta III.

 

Condiţiile pe care candidaţii la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale trebuie să le îndeplinească sunt următoarele:

  • Să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul/treapta profesională din care promovează;

  • Să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii trei ani de activitate;

  • Să nu aibă sancțiuni disciplinare neradiate;

 

Cererea de participare la examen se poate depune la Compartimentul Resurse Umane până la data de 18 octombrie 2017, ora 16,00.

 

Examenul de promovare în grade/trepte profesionale va avea loc la sediul Primăriei orașului Pecica și constă în redactarea unei probe scrise pentru cadidații din cadrul Compartimentului Aparatul Permanent al Consiliului Local și Compartimentul Administrativ, iar pentru restul cadidațiilor examenul constă în susținerea unei probe practice.

Bibliografia necesară candidațiilor care susțin proba scrisă este anexată prezentei.

 

Date suplimentare privind examenul de promovare în grade/trepte profesionale se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane.

 

 

 

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Contract vânzare auto