header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

Nr.41139/07.07.2017

  

A N U N Ţ

 

Primaria Oraşului Pecica, organizează concurs de recrutare MUNCITOR CALIFICAT TP.IV în cadrul COMPARTIMENTULUI EDILITAR GOSPODĂRESC.

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile generale prevăzute la art.3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice de ocuparea a postului vacant sunt următoarele:

- studii medii sau generale;

- să posede calificare în mesedria de fasonator mecanic.

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150 şi constă în trei etape, după cum urmează:

  1. Selecţia dosarelor: maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

  2. Proba practică: în data de 8 august 2017, ora 10,00;

  3. Interviul în data de 11 august 2017, ora 10,00.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la registratura Primăriei oraşului Pecica în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.

 

 

 

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Contract vânzare auto