header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

NR. 41141/07.07.2017

 

A N U N Ţ

 

Primăria oraşului Pecica, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de CONSILIER, clasa I, grad profesional SUPERIOR în cadrul Compartimentului Resurse Umane;

Pentru a ocupa o funcţie publică candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice de participare la concurs în vederea ocupării funcţiei publice sunt următoarele:

Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superiore de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă;

Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 (nouă) ani vechime;

 

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Pecica, str.2, nr.150 şi constă în trei etape, după cum urmează:

  1. Selecţia dosarelor: maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;

  2. Proba scrisă în data de 16 august 2017, ora 10,00;

  3. Interviul în data de 18 august 2017, ora 14.00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la registratura Primăriei oraşului Pecica în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Bibliografia necesară:

  1. Legea nr.215/2001 – privind administraţia publica locală – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarului public – republicata (2), cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcţionarului public – republicată;

  4. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. Hotărârea de Guvern nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi competările ulterioare.

  6. Hotarârea de Guvern nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  7. Legea nr.153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Notă: Orice referire la forma republicată indică ultima republicare din Monitorul Oficial, urmată sau nu de modificări şi completări ulterioare, în vigoare la data concursului.

 

 

 

 

PRIMAR,

ANTAL PETRU

Contract vânzare auto