header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

ORAŞUL PECICA

PRIMARUL

DISPOZIŢIA NR. 77

DIN 26.02.2016

PRIMARUL ORAŞULUI PECICA,

Având în vedere:

- art.39. pct.2. din LEGEA NR.215/2001 a administraŢiei publice locale, REPUBLICATă

În temeiul art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, REPUBLICATĂ

D I S P U N

Art.1.-Se convoacă şedinţa EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI LOCAL PECICA în data de 01.03.2016, ORELE 14,00 la SEDIUL PRIMARIEI ORAŞULUI PECICA cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 01.03.2016. .

INITIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 19.02.2016.

INITIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICARE BUGET GENERAL CONSOLIDAT AL CONSILIULUI LOCAL PECICA PENTRU ANUL 2016.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

Art.2 - cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinţează SECRETARUL şi se comunică cu Prefectura judeţului Arad sERVICIUL CONTROLUL LEGALITĂŢII

ACTELOR, JURIDIC , RELAŢII PUBLICE ŞI SECRETARIAT,COMPARTIMENTUL CONTROLULLEGALITĂŢII ACTELOR ŞI CONTENCIOS.

Primar,

ANTAL PETRU