header complet 1200

PRIMARIA PECICA  * Str. 2; Nr. 150, oraş Pecica, judeţul Arad, Cod poştal: 317235 * Telefon: +40(0)257.468.323, +40(0)755.086.778 * Fax: +40(0)257/468633 * E-mail: primaria@pecica.ro

 

 ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

ORAŞUL PECICA

PRIMARUL

DISPOZIŢIA nr. 63

din 15.02.2016

Primarul Oraşului Pecica,

Având în vedere:

- art.39. pct.1. din LEGEA NR.215/2001 a administraŢiei publice locale, REPUBLICATă

În temeiul art.68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, REPUBLICATĂ

D I S P U N

Art.1.-Se convoacă şedinţa ORDINARĂ a CONSILIULUI LOCAL PECICA în data de 19.02.2016, ORELE 14,00 la SEDIUL PRIMARIEI ORAŞULUI PECICA cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 19.02.2016.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 29.01.2016.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL PECICA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN ORAŞUL PECICA CARE VA FUNCŢIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII ÎN URMA TRANSFORMĂRII UNEI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI PECICA.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI PECICA 2014-2020 ELABORAT ÎN CADRUL PROIECTULUI „DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE PLANIFICARE STRATEGICĂ LA NIVELUL AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ALE ORAŞELOR DIN ROMÂNIA”, COD SMIS 27520.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU LOCALITATEA PECICA.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVINDAPROBAREA ACHIZIŢIONĂRII UNUI CONTRACT DE

SERVICII DE ASISTENŢĂ ŞI REPREZENTARE JURIDICĂ.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

9.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 67/2007 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE ÎN ORAŞUL PECICA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU STABILIREA PROGRAMULUI DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢILOR COMERCIALE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ PRECUM ŞI A CELOR DESTINATE RECREERII ŞI DIVERTISMENTULUI ÎN ORAŞUL PECICA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COMISIEI DE EVALUARE A PROIECTELOR PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT POTRIVIT LEGII NR. 350/2005.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SISTĂRII UNOR COLI INDIVIDUALE ŞI A COLII COLECTIVE DE CARTE FUNCIARĂ ÎN VEDEREA ALIPIRII.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

13. PREZENTAREA PROIECTULUI „ STOPAREA EXTINDERII SPECIILOR INVAZIVE DE PLANTE ÎN PARCUL NATURAL LUNCA MUREŞULUI”.

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

14. DIVERSE

INIŢIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU

Art.2 - cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinţează SECRETARUL şi se comunică cu Prefectura judeţului Arad sERVICIUL CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR, JURIDIC , RELAŢII PUBLICE ŞI SECRETARIAT,COMPARTIMENTUL CONTROLUL LEGALITĂŢII ACTELOR ŞI CONTENCIOS.

Primar,

ANTAL PETRU